Door een landelijk telefonie storing zijn wij alleen bereikbaar op:

Slotenmaker snel
Slotenmaker snel
24_7 Service

Menu

Slotenmaker snel
9,6
4.7/5

Algemene Voorwaarden

Onder ‘gebruiker’ wordt verstaan: iedere fysieke en morele persoon die bovengenoemde internet sites van SlotenmakerSnel bezoekt. Onder ‘dienst’ wordt verstaan de intermediaire dienst van toegang en verspreiding van informatie over het Internet door SlotenmakerSnel die aan elke internaut de mogelijkheid verleent om vanuit professioneel oogpunt, voor een bepaald product of bepaalde dienst, een relatie aan te knopen met één of meerdere SlotenmakerSnel collega’s. Onder ‘SlotenmakerSnel-collega’s wordt verstaan: een zelfstandig opererend(e) gediplomeerd(e) slotenmaker in Nederland. Alle SlotenmakerSnel collega’s zijn geselecteerd en hebben na de proefperiode automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. 

Het gebruik van de hierboven genoemde sites wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden, in detail beschreven hieronder. Elke gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en ze te accepteren. SlotenmakerSnel behoudt zich het recht voor de toegang tot de diensten van SlotenmakerSnel te weigeren zonder opgave van reden, alsmede de Algemene Voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging te kunnen wijzigen.

Algemene Voorwaarden van Gebruik en Aansprakelijkheid

SlotenmakerSnel biedt lokale slotenmakers een platform waar zij in contact worden gebracht met particulieren en bedrijven middels twee informatieve webpagina’s. De informatie op de commerciële pagina’s van SlotenmakerSnel zijn louter indicatief, niet contractueel gebonden en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Over deze verspreide informatie verbindt SlotenmakerSnel zich tot niets en draagt SlotenmakerSnel geen verantwoordelijkheid. Wij doen al het mogelijke om alle informatie zo correct en up to date mogelijk te houden. Niettemin kunnen wij de juistheid van alle gegevens niet garanderen. Wanneer een gebruiker een contactformulier invult of telefonisch contact opneemt, brengt SlotenmakerSnel de gebruiker in contact met een professionele slotenmaker die de desbetreffende dienst of het desbetreffende product aanbiedt. 

Wij verifiëren de kwaliteit van de leveranciers die wij aanbevelen, niettemin is SlotenmakerSnel op geen enkel moment aansprakelijk voor of kunnen wij geen garantie geven op de prestaties, de actualiteit of de juistheid van de informatie die wordt verspreidt door de sites van de bedrijven, organisaties of privé personen waarheen wij bepaalde links gelegd hebben. 

Wanneer er een akkoord ontstaat tussen een SlotenmakerSnel-collega en een gebruiker die door SlotenmakerSnel met hen in contact werd gebracht, dient de behandelde prestatie het onderwerp uit te maken van een commercieel contract tussen deze twee partijen. In geen enkel geval kan SlotenmakerSnel aansprakelijk worden geacht voor de termen of voorwaarden van het contract, de prestaties of producten van de leveranciers, de betaling van deze diensten of producten, noch voor enig ander aspect wat valt binnen de commerciële relatie tussen de cliënt en de SlotenmakerSnel-collega van SlotenmakerSnel. Geen enkele handeling, slechte informatie of verduistering van gegevens waarvoor de SlotenmakerSnel-collega van SlotenmakerSnel verantwoordelijk wordt geacht, kan leiden tot een aansprakelijkheid van SlotenmakerSnel

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zonder een formele geschreven en ondertekende goedkeuring, is de reproductie en het gebruik van alle inhoud op de site, buiten het privé-gebruik en voor individuele doeleinden, strikt verboden. Elke aanvraag tot goedkeuring van gebruik van inhoud of functies dient gericht te worden aan de Verantwoordelijke Uitgever